درباره ما

ماموریت اداره آموزش بهره‌برداران ارتقاء دانش، مهارت و فرهنگ کشاورزی در جوامع شهری و روستایی می‌باشداز اینرو با برگزاری دوره‌های مهارتی کشاورزی برای گروه‌های هدف متفاوت برنامه‌ریزی مینماییم. تلفن تماس: 07137204080 داخلی: 122-154