ارتباط با ما

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان، نبش خیابان استاد مردانی غربی مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

شماره تماس: 07137219888 07137204080

داخلی: 154 ،122 ،116 ،115 ،113