دوره های مهارتی آزاد کشاورزی

دوره: کارآفرینی

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/08/20 الی 1400/12/29

جزئیات دوره


دوره: کارآفرینی با گیاهان دارویی تهیه و تولید کرم، صابون، لوسیون و ...

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/08/03 الی 1400/08/11

جزئیات دوره