دوره های مهارتی آزاد کشاورزی

دوره: تفسیر عکس های هوایی و ماهواره‌ای (تکمیلی)

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت

تاریخ برگزاری: 1401/02/29 الی 1400/04/09

جزئیات دوره