دوره های مهارتی آزاد کشاورزی

دوره: پرورش زالو

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/11/10 الی 1400/11/12

جزئیات دوره


دوره: کشت وبافت

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/11/30 الی 1400/12/04

جزئیات دوره


دوره: جلبک

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/12/07 الی 1400/12/08

جزئیات دوره


دوره: پرورش گل محمدی

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/12/14 الی 1400/12/15

جزئیات دوره


دوره: کشت و پرورش گیاهان دارویی

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/12/21 الی 1400/12/24

جزئیات دوره


دوره: پرورش زنبور عسل

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/11/16 الی 1400/11/18

جزئیات دوره


دوره: پرورش قارچ خوراکی

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/11/16 الی 1400/11/18

جزئیات دوره


دوره: پرورش اسب

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت شیراز

تاریخ برگزاری: 1400/11/16 الی 1400/11/20

جزئیات دوره