دوره های مهارتی آزاد کشاورزی

دوره: پرورش مرغ بومی، مرغ تخمگذار، مرغ گوشتی و بلدرچین

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت

تاریخ برگزاری: 1401/07/09 الی 1401/07/12

جزئیات دوره


دوره: کاشت زعفران

نام واحد آموزشی: واحد آموزشی بعثت

تاریخ برگزاری: 1401/07/10 الی 1401/07/12

جزئیات دوره